Vogelwacht   Idaarderadeel  Noord      Wergea    Warten    Warstiens     opgericht 1 mei 1944                                                      Jaarverslagen          Waarnemingen          Fryskeneisoarchdei           Links     

BFVW

De Bond van Friese Vogelbescherming Wachten bestaat uit 117 plaatselijke afdelingen met 21.000 leden,

waarvan 4.500 nazorgers.  Alle bestuursleden, inclusief het hoofdbestuur, zijn vrijwilligers.

De doelstellingen van de BFVW zijn:

De instandhouding van de in het wild levende fauna en flora in het algemeen en de avifauna in het bijzonder in de provincie Frysl‚n en zo nodig daarbuiten.

1) Het uitvoeren van soortgerichte, daadwerkelijke vogelbescherming.

De nadruk ligt meer op de soort dan op het individuele dier. Het handhaven c.q. verbeteren van de biotoop staat daarin centraal. De BFVW meent dat het verstandig en duurzaam gebruiken van wat de natuur oplevert, is geoorloofd mits de staat van instandhouding van populaties daardoor niet wordt geschaad.
De BFVW onderschrijft daarmee de uitgangspunten van de International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) te GenŤve.
Deze uitgangspunten zijn maatgevend voor de Europese regelgeving op het terrein van het gebruik van de natuur.

2) Het propageren van de natuurbeschermingsgedachte

Naast natuurbescherming door de overheden en aan de overheid gelieerde instellingen is het belangrijk dat er ook een vrijwillige natuurbescherming bestaat. Voor natuurbescherming is en blijft het noodzakelijk draagvlak in de samenleving te houden, zeker ook voor de toekomst. De natuurbeschermingsgedachte kan worden verbreid onder jongeren en volwassenen door het houden van bijeenkomsten over natuurbescherming en ontspanning in de natuur en het uitgeven van geschriften en het benutten van diverse media zoals een website om bekendheid te geven aan het werk van de BFVW.

3) Het streven naar behoud van het Friese landschap in al zijn verscheidenheid

De wachten kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan instanties en personen bij (dreigende) aantasting van het landschap. Het behoud van het open landschap voor weidevogels is essentieel.

4) Het bevorderen van natuurstudie en de verbreiding van de kennis over de natuur in brede zin.

Het bijeenbrengen en verzamelen van gegevens over flora en fauna in Frysl‚n hoort hier bij. Meewerken aan wetenschappelijke onderzoeken is een ander aspect.

5) het samenwerken met andere verenigingen of instellingen op het gebied van vogel-, natuur- en landschapsbescherming

De BFVW werkt waar mogelijk samen met anderen om op een efficiŽnte en effectieve wijze de eigen doelen te bereiken. Uitgaande van deze statutaire doelstellingen streeft de BFVW de volgende zaken na:

• het handhaven c.q. verbeteren van de biotoop van de Friese avifauna;

• het handhaven van het BFVW-harmoniemodel tussen vogelbescherming en het gebruik van de groene ruimte, in bijzonder door boeren en liefhebbers;

• een stimulerend verband tussen het ljipaaisykjen enerzijds en anderzijds de actieve bescherming van alle weidevogels;

• laagdrempelige (ook financieel) natuurbeleving met zo weinig mogelijk ge- en verboden. De BFVW gaat uit van “it frije fjild”.

6. De BFVW maakt zich sterk voor het handhaven van de cultuurhistorische traditie van it aaisykjen in combinatie met nazorg en natuurbeleving. In de Flora- en Faunawet is bepaald dat aan erkende samenwerkingsverbanden van weidevogelbeschermers in de periode van 1 maart tot en met 8 april ontheffing kan worden verleend van het verbod ten behoeve van het zoeken van eieren van de kievit. De BFVW is in dat verband erkend.


Voor meer informatie zie de website van de BFVW :  www.friesevogelwachten.nl


Verenigingsblad Vanellus
Dit is het twee maandelijks blad van de BFVW.
U kunt zich voor een abonnement opgeven bij het bondskantoor.
tel: 0511-539750
e-mail: info@bfvw.nl
Kosten € 15,00 per jaar.
                                                           
Vogelwacht  Idaarderadeel  Noord                  Wergea      Warten    Warstiens                       Opgericht 1 mei 1944