Vogelwacht   Idaarderadeel  Noord      Wergea    Warten    Warstiens     opgericht 1 mei 1944                                                      Jaarverslagen          Waarnemingen          Fryskeneisoarchdei           Links     

Nazorg                                     

Bijna 80 van onze leden doen actief mee aan vogelbescherming (nazorg) in onze wacht.

Onze wacht beslaat een gebied van 1.900 hectare boerenland, verdeeld over 40 rayons.

Dit  bestaat voor het grootste deel uit grasland en een klein deel maļsland.

Er zijn ongeveer 40 boeren die actief hun bedrijf uitvoeren in onze wacht.

4 boeren met totaal 230 ha willen geen nazorg.

Op ongeveer 300 ha is er beperkte nazorg omdat in deze gebieden bijna geen vogels voorkomen.

Voor een goede nazorg is het noodzakelijk dat er goed overleg is met de boeren.

Ook samenwerking met overheid, agrarische natuurverenigingen, SBB en het Fryske Gea is van groot belang. De nazorg start meteen nadat de aaisykers periode is afgesloten.

Het gaat niet alleen meer om de bescherming van de nesten, maar vooral om het groot worden van de kuikens. De nazorgers zijn actief van eind maart  t/m  juni.

Tijdens en na afloop van deze periode dienen de gegevens (gevonden nesten, broedparen en alarmerende ouderparen)  in het registratiesysteem van de BFVW worden ingevoerd.

Dit geeft een uniek overzicht van de weidevogels in Fryslān.

 

Er zijn in onze wacht veel veehoudsers die aan weidevogelbeheer doen.  Dit zijn vooral veehouders rondom de Hempensermeer en achter Warten.

Zij doen o.a. aan uitgesteld maaien, plas/dras beheer of perceelrandenbeheer.

Ook zijn er  "skriezekriten" . Dit zijn lokale samenwerkingsverbanden tussen boeren, vrijwilligers,

natuurbeheersorganisaties, boerennatuur en SANL.


                                                           


Sub-menu
broedparen
kaart
weidevogelbeheer


Vogelwacht  Idaarderadeel  Noord                  Wergea      Warten    Warstiens                       Opgericht 1 mei 1944