Vogelwacht   Idaarderadeel  Noord      Wergea    Warten    Warstiens     opgericht 1 mei 1944                                                      Jaarverslagen          Waarnemingen          Fryskeneisoarchdei           Links     

Waarnemingen
IJsvogel in de tuin van Jan en Antsje

de Marren in Wergea op 06-10-2011

Blauwe reiger probeert grote vis te verorberen
op 11-03-2012 in de Marren te wergea


Zilverreiger in de Marren te Wergea
op 30-11-2012
Greate wite reager
foto Jan Hazenberg op 10-10-2010


Markols yn'e snie
foto Jan Hazenberg op 23-12-2009
Winters sicht op Wergea
foto Jan Hazenberg op 26-12-2004

Einen yn it wjek
foto Jan Hazenberg 30-12-2008
Einen en smjunten yn it wjek
foto Jan Hazenberg op 06-01-2009


foto Jan Hazenberg op 09-09-2010
Deade jonge mūzen yn'e Wergaesterfeart.

 Joh. de Jong tocht troch 'overpopulatie'

 yn it Leechlān, dźrtroch ferjage troch de

ālden en  sy de feart oer stekke soene.
                                                           

broed ljip yn hekkelguod 08-05-2011

strānljipnźst āld skroet  20-04-2008


Vogelwacht  Idaarderadeel  Noord                  Wergea      Warten    Warstiens                       Opgericht 1 mei 1944